những mẹ chia sẻ kinh nghiệm phá thai bằng thuốc có đi khiến cho được không ?